موسسه عرصه نقش

ثبت نام بخش پوستر

ثبت نام بخش پوستر | سمپوزیوم

  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
    عکس به گونه ای باشد که قابل ارایه در مستندات سمپوزیم باشد.
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
    شرکت کنندگان بخش نمایشگاهی در صورت تمایل می توانند گواهی به زبان انگلیسی را داشته باشند.
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).
0